Odorics Ferenc: Nem (a) Fuharosokat olvasom

Mégiscsak csalódást okozok. Eloadásom, amennyiben képesvalamiképp kielégíteni a nyilvános rendezett beszéd mufaji követelményeit,több szempontból is töredékes lesz. Töredékes, mert ma délután csupánaz elso rész hangzik el. Mondhatnám: így három óra tájt csak egy fél-elo-adásmegtartására vagyok képes. Töredékes, mert szándékosan - persze nembiztos, hogy sikerrel - szegül szembe az egészelvuség kommunikációsnormájának.
A Fuharosok at olvasom.
Nem a Fuharosok at olvasom.

"Éket ver belém a fény..." - olvasom a Fuharosok 10. oldalán. Zsófi mondja, a narrátor-foszereplo, a történetben akkor,amikor még csak motivikus-emblematikus jelzésekkel sejtheto a történetvége. A narrátor-Zsófi tudja, amit a szereplo-Zsófi nem tud. A szereplofény-vágya ("Fényre jutni, mint a bogarak."), a narrátor tudása éstündöklése (a fény az isteni kinyilatkoztatás, a kozmikus teremtés,a tudás, az élet, az üdvösség, a boldogság, az igazság, a hit, a megvilágosodásjelképe - szimbólumszótár). Azonban a narrátor tudása nemcsak a történetmondásbanfejezodik ki, hanem a szereplo egyenes beszédében is, így az a benyomásatámad az olvasónak, hogy a narráció és az egyenes beszéd közti határelmosásával Zsófi, a szereplo is tudja elore, hogy mi fog történni.Annál is inkább, mivel a hagyomány (meg)történése, a hagyomány beékelése("vered az éket, verd csak, ravasz Bolondka") egyenes beszédben mondódikel, egyrészt Zsófi, másrészt a Fuharos szólamában.
Az interpretációs írás a koherencia foglya. Az írás ittbizony legyozi az olvasást. Az írás bejelenti, egyben lehetetlennéteszi a disszeminációt.
Amennyiben nemcsak a narrátor-, de a szereplo-Zsófi iselore látja az eseményeket, akkor a regényvilág idoszemlélete determinisztikusnakmondható.
"Istenem, milyen ragyogásról volt szó, csak, csak feketevér."
Az olvasás szótlan, magányos ima.
A múlt és a jelen kettosében megjeleno fény (ragyogás)és sötét (fekete vér) oppozíciója azonban mindkét beszélo narratívtudását korlátozza: tudják, hogy valami kikerülhetetlenül meg fogtörténni, az azonban homályban marad, hogy miképpen történik meg.Sorsszeruség és kiszámíthatatlanság kettos ereje mozgatja a történetmondást.Zsófi hajnali fényben várja a Fuharost, novérei elrántják az ablaktólés bezárják a spalettákat, elzárják elole a fényt.
A Fuharosok olvasása az összes olvasott szövegtapasztalatát mozgósítja. Van olvasatlan szöveg? Van, amit nem olvastunk?Hol a határ?
"Határhoz értünk, jajj, sikoltottam, és erosen markoltama térdét, túl, onnét is, át, beljebb, mély, mély - Szeretlek."
Kevés a fény.
A Fuharosok uralkodó motívumai a fény és az ék.Mivel a történetbe is beágyazottak, így elemei a narratív struktúrának.A fény az ablakon ömlik be. Az ék a combbal együtt nemcsak fallikusszimbólum, de maga a fallosz. A fény és az ék motivikus szerepe emblematikusvonzataikkal együtt a Barthes-féle metonimikus olvasás felé mozdítjaaz értelmezés stratégiáit, miszerint a Szöveg logikája nem átfogó(nem azt akarja meghatározni, hogy "mit jelent a mu"), hanem metonimikus;és az asszociációk, kapcsolódások és utalások mozgása szimbolikusenergiák felszabadulásával jár. A fény és az ék motívumai elo>hívjáka kéket. A Lovag (nem a Bolondka) jelenik meg kék matróztrikóban ésszürkéskék vászonnadrágban. S a Lovag halálát éppúgy, mint a kutyákéta kékes (értsd mérges-mérgezett) szalonnabor (a Fuharos szalonnástojást evett Zsófi hagyományba állítása elott) okozta. A kék a megelolegezettés beteljesíto halál színe, amely emblematikusan magával hozza azintellektus és az elmélkedés szemantikai mozzanatait, így még szorosabbankapcsolódik a Lovaghoz, aki a bölcseleti intertextek birtokosa-megszólaltatójaa Fuharosok ban. Fény. Ék. Kék. Talán ismeritek azt a játékot,amikor az egyik szótól a másikig úgy lehet eljutni, hogy mindig csakegy-egy betut változtathatunk meg. Ék - kék: OKÉ. Azonban a fénytolaz ékig hogy juthatunk el? A legrövidebb út az egyszavas, ez az egyszó pedig: a fék. Tehát: fény - fék - ék - kék. Ez egy olyan szövegszervezésitechnika, amely jelöletlenül is jelöl bizonyos jelöloket, íratlanulis elohív szavakat. A hallgatás poétikája. A fényen át az ékig a fékenát vezet a lexikai út. A féket a novérek képviselik-húzzák be: elvonjákZsófit az ablaktól. "Az óra hangosan ketyegni kezdett, szorítsd acombjaid közé, rivallták nénéim, és csavard a szoknyádba azt a rohadtórát." A fény - fék - ék út rendelkezik egy lexikai elágazással: fék- fél. Zsófi akarja is a hagyományt meg tart is tole, amikor meglátjanovérei testét furcsán kiforgott tagokkal. Az éktol pedig van egyelágazás az ég felé. A hagyományba való bekerülés elkerülhetetlenültranszcendens dolog.
Nem a Fuharosok at olvasom.
A Fuharosok at olvasom.
Eloadásom két részbol áll. Az elso részt itt, a Mojóbanolvasom föl, a másodikat este hat után hallhatjátok az AuditoriumMaximumban. Így eloadásom tulajdonképpen két eloadás, egymást föltételezik.A most hallható elso eloadás egy teoretikus kudarc történetét mondjael, mígnem maga is kudarcba fullad, a második az elbeszélt kudarcottanulsággá olvasva lehetoségként próbálja értetni magát.
Az olvasás leállíthatatlan és ellenorizhetetlen folyamat.
Éket ver Zsófiba a fény, máshol az éket Bolondka veribe, így motivikusan a fény és Bolondka összekapcsolódik. Ismét a 10.oldalt olvasom: "Éket ver belém a fény, a fényes lovak... ", a lovaka fuharosokat jelölik, hisz ok szállítják oket (A Fuharosok angol fordításának címe: Transporters [s jut eszembe: long vehicle];Ártándnál a hajóvonták találkozása tilos.), így másrészt a fénnyela fuharosok is összekapcsolódnak. A hagyomány egyszerre történik megBolondka és a Fuharos által. A Fuharosok sokat emlegetett balladaihomályossága is szimbolikus figurákká emeli oket. A Fuharos combos,a Bolondka térdében csont nincs, a Fuharos fallikus, a Bolondka impotens.A Fuharos az os-ero, a Bolondka az ész, a ráció. A hagyományba egyszerreállít az ellenorizhetetlen szemiotikus energia és a nyelv szimbolikusereje.
A Fuharosok a nyolcvanas évek magyar prózájábanmegfigyelheto történet-rehabilitáció egyik elso szövege.
A hagyományba kerülés, a fénybe állás, a (meg)tudás elkerülhetetlen.Zsófi nové válik, hasonlatossá válik no-véreihez, akik máshol test-vérekkéntszerepelnek, ezzel a vér a not és a testet egymás mellé helyezi. Annális inkább fölerosödik a novérek neme, mivelhogy egyikojüknek sincsneve, csak neme. Nem személyek, hanem nok. Ahogy a fuharosoknak sincsnevük, csak combjuk. A Fuharos egy hagymaszagú comb. "... a fuharosszép ember valóban - Hatalmas terpeszbe vetett combja ..." - A Fuharosszépsége a combja. Nehezen kerülheto el a fallikus címke, nem is kerülömel. Senkinek nincs neve ebben a világban, illetve akinek van, annaktöbb is van. Zsófi egyben Hercegno, a Bolondka Lovag, Marjonka pediga Madam.
Ha Madam, akkor ez egy kupleráj, a no-vérek bizony abbólélnek, hogy nok: ez itt a nemi gazdaság. "Én szereztem sót, kiáltanyánk." "...és van só, krumpli és petrezselyem."
A hagymaszag a fuharosok attribútuma. A novéreknek estére hagyma-és parfümszaguk van, "Estére arcuk színtelen lett, ok szótalanok,hallgatag ültek ágyuk szélén, kezüket ölükbe lógatva." A megfosztottságállapota: színtelenek - szótalanok: a szürke csend estéje. A Fuharosok bana nappal és az éj oppozícióban áll, a hajnal, a csatakos virradatvan határhelyzetben: a nem-tudás regeneráló éjjeli békéje és a vaskosnappali tudás radírja. Ez egy fosztott és fosztó világ, amelyben acombos, hagymaszagú férfiak megfosztják a novéreket a szavaktól ésa színektol. Zsófi az, aki éjjel regenerálja oket. "De reggelre forróés pihés a hasuk, és orcám köldökükön melegedett ismét ébredéskor."
Azonban:
1. Ha Zsófi is bekerül a hagyományba, azaz nové válik, nové teszitermetes Fuharos, akkor mi lesz a novérekkel, ki gyógyítja életreoket, ki teszi színessé és szavassá oket? Mindig van egy még kisebbZsófi? Zárt vagy nyitott történettel van-e dolgunk?
A Fuharosok a történetszeruség fenntartásával, egyben a szövegvilághatárainak elmosásával alapvetoen szövegszeruen építkezik.
2. Zsófi is ugyanúgy kerül a hagyományba, mint novérei? Mindegyiknovérnek megvolt a maga Lovagja, aki az aktus után kékes szalonnabortrágva elhullt, mint egy kutya? Rendkívüli Zsófi rendbe állása, beékelodése,avagy rendszeru, mindenkivel ugyanúgy történik?
Egyik kérdésre sem adható válasz deiktikusan. Nincs olyan szövegrész,melyre mutatva dönthetnénk.
A Fuharosok nak legalább két autorizált szövegváltozatavan. Az egyik az elso kiadás, a verses, ahol a sorok nincsenek végigírva:ez a Fuharosok -vers. A másik a nagy fehér könyvben jelent meg,végigírt sorokkal: ez a Fuharosok -próza. A Fuharosok -prózatompán zárja az oldaltükör jobb oldalát, a Fuharosok -vers ékesenáll. A Fuharosok -vers ékes szöveg, a Fuharosok -prózaéktelen szöveg. Az ékes szöveg beakad a regény mufaji hagyományaiba:szubverzív. Az éktelen szöveg nem ingerli a regény-konvenciókat. Azékes szöveg izgalmasabb olvasmány, nagyobb lehetséges jelentéstartománnyalrendelkezik. Az éktelen szöveget éktelenül, durván olvasod, az ékesszöveget ékesen, finoman. Bíbelodj, csak bíbelodj, édes!
A ma délután beteljesedo kudarc a deKON-program kudarca,amennyiben programként fogható föl mindaz, ami 1992 osze óta ezencímke alatt történt többek között épp itt a Mojóban. Szoftver-hiba.Általános védelmi hiba. Control alt del. A kudarc az írás mint olvasáskudarca. Pontosítok: az írásbeli interpretáció mint a disszeminációkudarca. Pontosabban: az írásbeli profi interpretáció mint a sztereografikuspluralitás kudarca. Még pontosabban: a koherencia-elv vezérelte tudományosdiszkurzusbeli írásbeli interpretáció mint a jelentések egymást felfüggesztésénekés egymást átvágásának kudarca. Nem folytatom: a pontosítás mint akommunikáció kudarca.
Hát talán éppen errol (is) akarna szólni ez az eloadás.
Nem élvezni el! Ez a novérek kategorikus imperatívusza.Elélvezni és szeretni: ezt a kettot nem szabad. Fosztott világ. Élvezetés szeretet nélküli világ. Só, krumpli, petrezselyem: van. Orgazmusés szeretet: nincs. A novérek csak ezzel védekezhetnek, hisz a kutyákelhulltak, és ég a pajta. "És nem élveztünk el! Nem! Bugrisok, azthiszik, de nem, nem élveztem el, azt hiszik, mindent." Mégiscsak matriarchátusez.
Nem a Fuharosok at olvasom.
Mert:
A Fuharosok nincs. A Fuharosok nem egy tárgy, nem istöbb. A Fuharosok tehát van.
Az olvasás közvetíthetetlen, így nincs hozzá köz. Amikora Fuharosok at olvasom, akkor éket ver belém a fény. Amikora Fuharosok at olvassuk, éket ver a fény. A fényben a csillagokiglátunk.
Jó, de Zsófinak a novérek vértestvérei, vagy fogadottgyerek?
9058 n-nél tartok, még közel 2500-t kell írnom. Még nemhagyhatom abba. Bírjátok ki!
A disszemináció során a létrejövo jelentések az állandóelhalasztódás és késleltetés következtében folyamatos mozgásban, áramlásbanvannak, ezért szilárd és állandó jelentésekrol nem beszélhetünk. Ajelentéseloállítás így egy lezárhatatlan folyamatként gondolható el,amelyben a jelentések egymásba folynak, átvágják egymást: állandóanszóródnak: disszeminálnak.
Éket ver belé a fény. Az ék a 10., a 19. és a 47. oldalonszintaktikailag ismétlodik.
A 25. oldalon éktelenül ismétlodik: "... A Lovag ... jobb térdén valamiéktelen huppanás, mintha ott volna púpos." Zsófinak pedig ékes a farocskája.A Lovag éktelen, Zsófi ékes, az éket Bolondka és a Fuharos egyszerreverik. Pontosabban az éket Bolondka veri, Fuharos az ék.
A tudományos írásmu alapveto kommunikációs normája akoherencia és a linearitás logikája mentén szervezodik. Egyszeruenmondva: a disszemináció az össze-vissza beszélés, a rendezetlenségdiszkurzusa, míg a tudományos megszólalás a rendezettség és a koherenciafoglya. A Tudomány azt mondja, hogy "Ne beszélj össze-vissza!", RolandBarthes az átvágást, az átmetszést, az áthágást akarja.
Karesz, adj egy sört!
A Fuharos egy büdös paraszt, egy rohadt geci, meghágjaZsófit, aki alig tizennégy. Sweet a little fourteen.
"Egyedül vagyok. Lüktetek. Kint a sötétben fenyegetovillámlással lángok lobognak; ég a pajta. A tanúk nélkül dolgozó pokol.Holtan dermednek reményeink, a csillagok. Az ablakok kiverve, az üreskeretek ide-oda lengenek, fekete pernyét ver be a szél."
A disszeminátor egy link alak. Csak úgy, önkényesen kapcsolgatide-oda. A disszeminátor nem komoly ember. Nem lehet rábízni a kultúraátörökítésének feladattyát. A disszeminátor nem tud rendet vágni.Össze-vissza beszél. Fragmentált. Nem így az inszeminátor, akit csaka mubikásként emlegetnek Mindszenten.
A látomásos jelleg elsosorban az elbeszélés módjának,képhasználatának és retorikájának karneváli kavargásából, régi hagyományokatés modern klasszicitást idézo, montázsszeru szerkezetébol, idot ésteret a meseszerube oldó egyidejuségébol, "örökkévalóságából" fakad.Ez utóbbi egyúttal a mitikus jelleg: "így volt, így marad" effektusánakikertestvére. A mu realista volta pedig elbeszélt, valós, követheto,lineárisnak tuno eseménysorából, szimulált ívességébol és nagyjeleneteibolkövetkezik.
Zsófi a 16. oldalon nyakéket vesz, a 26-on a Lovag olcsónyakláncról beszél, és Zsófit kifehérítve és fellobogózva látja. Újabbszemantikai elágazás az éktol a láncig. "Fényesebb a láncnál a kard,jobban ékesíti a kart...".
A deKON-program sok minden más (dekonstrukció és konstruktivizmuspárbeszéde, a tudományosság határainak folyamatos módosítása stb.)mellett mégiscsak az olvasás problematizálása mentén szervezodött/szervezodik.Lehetséges-e posztolvasni? Lehetséges-e disszeminatív módon profiolvasatokat létrehozni? A sztereografikus pluralitás ideája megvalósítható-ea tudomány beszédében? Nem. Akkor meg mit verem itt a nyálam?
"Arcuk poros, mint a lapulevél."
A profi interpretáció kommunikációs normái: ellenorizhetoség,ismételhetoség, interszubjektivitás.
Kevés a fény.
Hogy lehet egy ilyen nyikhaj kis szöveg regény? Szopata mester már megint?
Természetesen nem a Fuharosok at olvasom.
Amennyiben a Fuharosok at olvasnám, nem lennékitt.
A fény elofordul a 10., a 14., a 15., a 17., a 20., a28., a 30. és a 41. oldalon. Illetve napfényként a 31-en.
Mostohaanyja van? A Hamupipoké t írja újra Esterházy?
Végig tudsz menni egy veres selyemszalag nyomán?
Íme, a halála, uram - mondja Zsófi a Fuharosnak a 11.oldalon.
Az orgazmus mint kishalál.
Felejts!
Lóhalál. Szarvasbogármennydörgés.
Szavak.
Terek.
Este.
Sötét.
Kék.
Fények a havon.
Hát megjöttek! Hát megjöttek a fuharosok. Az o kurjantásaikverik szét a hajnalt - szakadt, szürke, nyutt - a csend törékeny ésüres.